Udržateľné technológie moderného poľnohospodárstva <br><span class="invert">od 40 000 EUR</span>

DEVELOPMENT FUTURE FARMING

Udržateľné technológie moderného poľnohospodárstva
od 40 000 EUR

Čo znamená DEVELOPMENT v réžii spoločnosti Future Farming

Spoločnosť Future Farming overila funkčnosť svojich technológií pokročilej akvapónie, hydropónie a RAS na vlastných farmách. Svoje udržateľné technológie ponúka obchodným partnerom nielen v Česku, ale aj v Európe a ďalších kontinentoch sveta. Komplexné dodávky technológií založené na výskume, špičkových technológiách a skúsenostiach zo štyroch produkčných fariem v ČR a Európe. V roku 2021 sa spoločnosť Future Farming zaradila medzi TOP 10 projektov v ČR, ktoré majú potenciál spĺňať princípy udržateľného rozvoja SDG pod záštitou OSN.

Fáza developmentu pre projektovú implementáciu a investičnú stratégiu

 • Iniciačná fáza

  Prvá fáza je určená na základné vyjasnenie lokality, predstavenie technológií a postupu projektového riadenia.

 • Projektová fáza

  Druhá fáza definuje už základné parametre technológií podľa individuálnej potreby projektu.

 • Realizačná fáza

  Po vybavení legislatívnych krokov sa projekt presunie do fázy výstavby a inštalácie technológií.

 • Spustenie systému

  Poslednou fázou procesu je spustenie technológií do testovacej a následne bežnej prevádzky s plnou produkčnou kapacitou.

Prečo investovať do získania vlastnej akvaponickej, hydroponickej či RAS technológie

Perspektívnu budúcnosť našich riešení predurčuje ich nízka energetická náročnosť, ekologické princípy prevádzky aj rastúca potreba potravinovej sebestačnosti, ktorá súvisí s dopytom po regionálnych produktoch, so zmenou klímy aj s epidemiologickými uzávierkami.

 • RENTABILITA

  Jesť budú ľudia vždy, investícia do moderného poľnohospodárstva je teda bezpečná a vysoko rentabilná. Investícia do vlastnej farmy je spoľahlivá aj preto, že investor farmu fyzicky vlastní: môže na svoju investíciu nielen siahnuť, môže ju na svojej farme doslova aj ochutnať.

 • EKOLÓGIA

  Investícia do moderného poľnohospodárstva je investícia s pridanou hodnotou. Prevádzka akvaponickej, hydroponickej i RAS technológie je environmentálny, sociálny a ekologický projekt. Takáto investícia nielenže ochráni investorove peniaze, ale je takisto príkladom ekologického poľnohospodárstva, vytvorí pracovné miesta a pravidelnú dodávku lokálnych, vysoko kvalitných potravín na miestny trh. 

 • UDRŽATEĽNOSŤ

  Investícia do akvaponickej, hydroponickej či RAS technológie má silný presah do budúcnosti. Už teraz je jasné, že sa ľudstvo nezaobíde bez presných systémov poľnohospodárstva nezávislých od počasia. Investícia do moderného poľnohospodárstva a spoločnosti Future Farming ukazuje už dnes, ako bude vyzerať poľnohospodárstvo budúcnosti.

SME FUTURE FARMING

Investujte do overených technológií či stavby vlastnej farmy

Pozrite sa, ako to vyzerá na jednej z našich fariem.

Prezrite si, ako konkrétne môže vyzerať vaša investícia.

UDRŽATEĽNÉ TECHNOLÓGIE PRE MODERNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

 • Akvapónia je inovatívne technologické riešenie, ktoré sa zakladá na prirodzenom kolobehu hnojív v prírode: zvieratá poskytujú výživu rastlinám a rastliny zase zvieratám. Na rozdiel od prírody je tento systém v pokročilej akvapónii kontrolovaný a vytvára tak vysokú hodnotu na obchodné využitie. Akvapónia je efektívna alternatíva k tradičnému poľnohospodárstvu a ponúka obrovský potenciál pre budúci rast.

 • Hydropónia – NFT technológia

  Hydropónia NFT (Nutrient Film Technique) je jednou z najčastejšie používaných hydropónnych technológií. Je to systém využívajúci veľmi nízku hladinu živinového roztoku, ktorý prúdi okolo koreňov rastlín. Rastliny sú v špeciálnom držiaku, ktorý je umiestnený vo vodnom kanáli čiastočne zaplnenom živinovým roztokom. Živinový roztok prúdi okolo koreňov rastlín a jeho hladina sa udržiava na nízkej úrovni, aby sa udržala konštantná vlhkosť. Živiny sa absorbujú priamo cez korene. Tento systém je vysoko účinný a umožňuje rast rastlín v kontrolovanom prostredí s minimálnym množstvom vody a živín.

 • Hydropónia – GRS – vertikálne riešenie

  Hydropónia GRS (Grow Rack System) je metóda pestovania rastlín bez použitia pôdy. Vertikálne riešenie DWC technológie umožňuje využiť pestovateľskú sekciu na maximum. Táto technológia je určená na inštaláciu do fariem halového typu bez prístupu denného svetla. Prírodné svetlo je v tomto prípade nahradené umelým zdrojom s upraveným svetelným spektrom na správny vývoj produkcie. 

 • Hydropónia – DWC II. – Horizontálne riešenie

  Hydropónia DWC (Deep Water Culture) je metóda pestovania rastlín bez použitia pôdy. Rastliny sú umiestnené do nosného modulu, ktorý sa nachádza na hladine vodnej plochy. Voda je obohatená o koncentrované živné zlúčeniny a občas sa vymení, aby udržiavala stále pH a koncentráciu živín. Každá nádoba má potrubie, ktoré vedie ku dnu nádoby a je prepojené s ventilačným zariadením, ktoré udržuje konštantný prietok kyslíku do systému. Kyslík je nevyhnutný pre rast, takže tento systém poskytuje rastlinám optimálne životné prostredie. Rastliny sú umiestnené v košoch s drenážnymi otvormi, aby sa voda mohla voľne pohybovať a vhodne distribuovať živiny k rastlinám.

 • RAS – chov pstruha dúhového

  Recirkulačné akvakultúrne systémy (RAS) predstavujú špičkovú technológiu intenzívneho chovu rýb, ktorá umožňuje chovať ryby intenzívne a v plne riadenom prostredí pri zachovaní ekologickej a udržateľnej produkcie s minimálnymi vplyvmi na okolitý ekosystém. Technológia RAS – chov pstruha je pripravený na optimálny chov tohto druhu sladkovodných rýb. 

 • RAS – chov sumčeka afrického

  Recirkulačné akvakultúrne systémy (RAS) sme prispôsobili potrebám optimálneho chovu sumčeka afrického, ktorý sa stáva obľúbenou rybou európskych spotrebiteľov. Systém predstavuje špičkovú technológiu intenzívneho chovu rýb, ktorá umožňuje chovať ryby intenzívne a v plne riadenom prostredí pri zachovaní ekologickej a udržateľnej produkcie s minimálnymi vplyvmi na okolitý ekosystém. 

Development

Procesné riadenie projektu

Proces ponuky technológií je rozložený do jednotlivých fáz prípravy projektu. Každá fáza prípravy projektu má svoje špecifiká a dôležitá je kooperácia a komunikácia na obidvoch stranách, ako zadávateľa, tak aj dodávateľa technológií. 

V druhej časti procesu – PROJEKTOVEJ FÁZE prechádza Development k individuálnemu prístupu a spracovaniu konkrétnych podkladov podľa individuálnych potrieb projektu. Prvým individuálnym dokumentom je IDEOVÁ ŠTÚDIA. Ide o štúdiu definujúcu odporúčanú technológiu podľa zadaných parametrov, spresňuje údaje, produkčné výstupy, ekonomický model a ďalšie nadväzujúce procesy plánovaného projektu.

DOPYTOVÝ PROCES

Proces prípravy projektu sa začína nadviazaním komunikácie s divíziou Development.

POSÚDENIE LOKALITY

Nadväzujúcim procesom je posúdenie lokality a objektu z hľadiska rozlohy, infraštruktúry a ďalších parametrov definujúcich možnosti zamýšľaných technológií.

OBOZNÁMENIE SA S PROCESOM RIADENIA PROJEKTU

Oboznámime vás s celým projektovým riadením divízie Development. Definujeme jednotlivé fáze procesu a ich nadväznosti.

PREDSTAVENIE TECHNOLÓGIÍ FUTURE FARMING

Základné predstavenie technológií pre moderné poľnohospodárstvo spolu s typmi a škálovaním jednotlivých systémov pomôžu spresniť realizáciu projektu.

Ideová štúdia

Obsahom dokumentácie je definícia, opis a rozmiestnenie technológií. V dokumente sa uvádza odporúčanie, ktoré úrady treba osloviť, a legislatívne rámce, s ktorými sa môžete pri projekte stretnúť. Súčasťou dokumentu je cenová ponuka na vyhotovenie dokumentu ŠTÚDIE USKUTOČNITEĽNOSTI.
*Cena Ideovej štúdie: 5 000 EUR bez DPH
*Pri prechode do ďalšej fázy sa cena Ideovej štúdie odčíta od ceny Štúdie uskutočniteľnosti.

Štúdia uskutočniteľnosti

Komplexná dokumentácia definuje detailný opis technológie na pestovanie rastlín, či chov rýb. Súčasťou je vizualizácia projektu a základná výkresová dokumentácia. Ekonomická časť dokumentu je venovaná energetickej náročnosti prevádzky, výnosom z plodín, návratnosti investícií a odporúčaniu produkčného portfólia. V tejto fáze je zaistená návšteva technika na mieste realizácie.

Projekt na stavebné povolenie

Príprava projektu potrebného na stavebné povolenie je náročnou administratívnou súčasťou každého projektu. Vďaka našim skúsenostiam ušetríte veľa času stráveného pri rokovaniach s príslušnými úradmi.

Realizačná projektová dokumentácia

Čiastková projektová dokumentácia na realizáciu projektu je určená jednotlivým pracovným tímom zapojeným do realizácie projektu. Ide o komplexnú dokumentáciu na realizáciu stavby a inštaláciu technológií.

Stavebná časť projektu

Stavebné úpravy objektu sú prepojené s úpravou lokality na následnú aplikáciu zvolenej technológie. Stavebná časť projektu je riešená na základe spracovanej projektovej dokumentácie.

Odovzdanie stavebnej časti

Po ukončení všetkých prípravných častí stavby prechádza stavebne pripravený projekt do riadenia inštalácie technológií.

Technológia

Zvolená technológia sa inštaluje v dohodnutom rozsahu. Nasledujúce nevyhnutné testy a skúšky preveria správne zapojenie technológií.

Testovací režim

Fáza testovania preverí funkčnosť technológií s čiastočne osadenou produkciou. Prebieha kalibrácia a stály monitoring.

Ostrý režim

Projekt sa v ostrom režime prevádzky pripravuje na plnú produkčnú kapacitu. Pozornosť sa venuje predovšetkým diagnostike podmienok na správne fungovanie technológie.

Plná produkčná kapacita

Celý systém sa nachádza v režime kontinuálnej produkcie. Podľa dohody prebieha monitoring a prípadná údržba systému všetkých technológií.

Development

Najčastejšie otázky

Máte k dispozícii kľúčovú štúdiu a podklady k rokovaniu?

Áno, máme unikátnu kľúčovú štúdiu GLP (Green Land Project), ktorá ukazuje všetky nadväznosti a kompletný model akvaponickej farmy vrátane vizualizácií a poskytuje úplné ekonomické informácie. Sme schopní poskytnúť všetky tieto materiály pred samotným rokovaním. Ak vás zaujíma investícia do stavby vlastnej akvaponickej farmy, vyplňte formulár na tejto stránke a my sa vám ozveme.

Z čoho vychádza obdobie návratnosti investície do technológií či stavby vlastnej farmy?

Na výpočet návratnosti investície do akvaponickej, hydroponickej či RAS farmy je potrebných niekoľko vstupov: jedným z nich je čas výstavby farmy – od začiatku stavby po spustenie kontinuálnej prevádzky. Druhým vstupom potrebným na výpočet času návratnosti stavby farmy je typ produkcie na konkrétnej farme. Teda: bude akvaponická, hydroponická či RAS? Aké ryby a rastliny sa vyberú pre konkrétnu farmu?  Z týchto vstupov sa počíta čas návratnosti investície do stavby farmy.  

Je 40 000 EUR konečná suma za výstavbu akvaponickej, hydroponickej či RAS farmy?

40 000 EUR je hodnota základného funkčného modulu podľa zvolenej technológie. Ide o investíciu, pri ktorej už produkčné možnosti technológie umožňujú veľkoobjemovú produkciu. 

Pre aké subjekty je investícia do stavby akvaponickej, hydroponickej či RAS farmy určená?

Investícia do výstavby vlastných fariem je ako pre jednotlivca, tak aj pre obchodné spoločnosti, investičné domy a verejné inštitúcie. 

Kde všade možno postaviť akvaponickú, hydroponickú či RAS farmu?

Kľúčová štúdia týkajúca sa technologického celku v podobe modernej farmy je pripravená tak, aby mohla farma vzniknúť kdekoľvek, prípadne takmer kdekoľvek na svete. Naše moderné poľnohospodárske technológie, procesy aj postupy pri výstavbe sú stále rovnaké, nech už staviame kdekoľvek. A navyše – vďaka OSN a cene Sustainable Development Goals (SDG), ktorú sme získali, vieme, že naše farmy sú vhodné do všetkých klimatických prostredí na väčšine kontinentov, a to bez akéhokoľvek obmedzenia. 

Chcem investovať do stavby vlastnej technológie či farmy

PLÁNUJEM INVESTOVAŤ ASPOŇ 40 000 EUR

  Odoslaním formulára súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov.
  Po odoslaní správy vás budeme kontaktovať do dvoch pracovných dní..

  Mohlo by vás zaujímať

  Vážime si všetkých, ktorí sa chcú prostredníctvom svojich investícií zapojiť do rozvoja moderného poľnohospodárstva. Preto ponúkame programy aj pre drobnejších investorov. Investovať môžete do finančných produktov v podobe akcií a dlhopisov spoločnosti Future Farming. Alebo nám môžete ponúknuť aj pozemky, skleníky či haly na stavbu novej akvaponickej, hydroponickej alebo RAS farmy.

  Future Farming v médiách

  Myslite globálne, konajte lokálne

  Zapojte sa do komunity moderného poľnohospodárstva 21. storočia. Prispieť k lepšej budúcnosti našej Zeme môžete aj vy. Je to jednoduché.