GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

Pokiaľ čítate tento dokument, je to preto, že nám poskytujete svoje osobné údaje. V súvislosti s poskytovaním takýchto údajov sme povinní poučiť vás o tom, ako tieto údaje spracúvame, prípadne k niektorým vami takto poskytnutým údajom potrebujeme váš súhlas – ktorý udeľujete tým, že potvrdíte zaškrtávacie políčko so súhlasom so spracovaním osobných údajov.

Sme spoločnosť Future Farming s.r.o. so sídlom Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno, IČO: 076 06 150, zapísaná na Krajskom súde v Brne pod sp.zn. C 109074 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“), a zákona Českej republiky č. 110/2019 Zb. o spracovaní osobných údajov v znení neskorších predpisov, okamihom, keď nám svoje osobné údaje poskytnete, budeme ich ďalej spracúvať tak, ako sa uvádza nižšie.

 

PREČÍTAŤ CELÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Future Farming v médiách

Myslite globálne, konajte lokálne

Zapojte sa do komunity moderného poľnohospodárstva 21. storočia. Prispieť k lepšej budúcnosti našej Zeme môžete aj vy. Je to jednoduché.